U bevindt zich hier: Home | Bedrijven & Instellingen | Cursussen, Trainingen & Workshops | Gezond & Wel

Gezond & Wel


Landstede Training, Opleiding & Advies biedt voor de branche Gezondheidszorg en Welzijn trainingen, scholing en advies. Ons aanbod wordt breed in Nederland uitgevoerd.

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV

De post mbo-opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, zorgconcerns, thuiszorg en andere organisaties waar verzorgenden een verantwoordelijke functie bekleden.

Lees verder

Begeleiding ouder wordende cliënten

Medewerkers worden o.a. geconfronteerd met nieuwe eisen ten aanzien van het zichtbaar maken en verantwoorden van de eigen professionaliteit, wetgevingen, en een veranderende vaak complexere dan wel intensievere zorg en/of vraag naar begeleiding.

Lees verder

Functioneren en beoordelen

Als leidinggevende of begeleider leert u op een effectieve manier om functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken te voeren. Met daarbij behorend Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

Lees verder

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - GVP

Deze opleiding biedt een verdieping in de ouderenzorg en is gericht op de cliënt met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek.

Lees verder

Het zorgplan: problemen, doelen en acties

Om te komen tot een optimaal gebruik van het zorgplan/zorgdossier worden medewerkers getraind in: het formuleren van zorgproblemen, zorgdoelen en formuleren van daarmee samenhangende zorgactiviteiten conform daarvoor geldende richtlijnen en criteria. de uitkomsten van bovenstaande te registeren in het zorgdossier op grond van de daarvoor geldende richtlijnen. protocol zorgdossier wie wat en hoe.

Lees verder

Inleiding in psychopathologie

Uw medewerkers leren de hedendaagse inzichten en overwegingen ten aanzien van de behandeling, begeleiding en zorgverlening binnen de psychiatrie vertalen naar hun praktijksituatie.

Lees verder

Klantgericht en klantvriendelijke handelen

Doel van deze training is een bijdrage te leveren aan het vergroten van het klantgerichte en klantvriendelijke gedrag van uw medewerkers. Het accent ligt hierbij op klantgericht en klantvriendelijk denken en handelen en het ontwikkelen van bijbehorende vaardigheden (win-win principe).

Lees verder

Kleinschalig wonen met daarin de rol als woonbegeleider

Doel van deze training is een bijdrage te leveren aan het vergroten van het klantgericht en klantvriendelijk gedrag van medewerkers. Het accent ligt hierbij op klantgericht en klantvriendelijk denken en handelen en het ontwikkelen van bijbehorende vaardigheden (win-win principe).

Lees verder

Medicijnen verstrekken

De deelnemers krijgen binnen deze scholing inzicht, kennis en vaardigheid aangeboden om op een verantwoorde, professionele wijze de zorg rondom het toedienen van medicijnen te kunnen uitvoeren bij de client. De beleidskaders van de organisatie zijn daarbij bepalend.

Lees verder

Omgaan met de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking in relatie tot psychogeriatrische stoornissen

De training heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de bekwaamheid van medewerkers ten aanzien van diverse verouderingsprocessen waarbij psychogeriatrische en psychiatrische stoornissen zich kunnen voordoen.

Lees verder

Omgaan met (sub)agressie

De deelnemer verwerft kennis en inzicht in het omgaan met agressie en subagressief gedrag en weet hiervan op een adequate manier gebruik te maken in de beroepspraktijk.

Lees verder

Omgaan met bewoners met probleemgedrag

Doelstelling van deze cursus is het verkrijgen van kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied van de omgang met probleemgedrag bij bewoners in woon-zorgcentra.

Lees verder

Omgaan met Gerontopsychiatrische bewoners

Doelstelling van deze training is het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis m.b.t. de psychopathologie en in het bijzonder interactieve vaardigheden ten aanzien van de gerontopsychiatrische bewoner.

Lees verder

Omgaan met oudere psychiatrische patiënten

Medewerkers ontwikkelen meer specifieke beroepsvaardigheden, die bijdragen aan het geven van een professioneel antwoord op de zorgvragen van de oudere “psychiatrische” bewoner en zijn problematiek.

Lees verder

Psychiatrische stoornissen bij verstandelijk beperkten

Lees verder

Psychopathologie

Het doel van de cursus is het actualiseren van het kennis- en omgangsniveau van de medewerker op het gebied van de psychiatrische kennis van de langdurig psychiatrische bewoner.

Lees verder

Training voor de beginnend Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Voor de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zonder EVV opleiding direct belast met de coördinatie rondom de zorg van de bewoners.

Lees verder

Vaardigheidstrainingen

Het programma wordt in overleg met de aanvrager samengesteld en gepland. De handelingen kunnen afzonderlijk of in (diverse) combinatie(s) worden getraind. Verder bestaat de mogelijkheid om toetsen van bekwaamheid bij uw medewerkers af te nemen.

Lees verder

Verdiepingsleergang voor assistent begeleiders

De bedoeling van deze cursus is enerzijds nieuwe kennis te horen en anderzijds dit samen met reeds opgedane ervaringen toe te passen en zo de persoonlijke vaardigheden en inzichten verder te ontwikkelen. Met als gevolg dat het werk / de functie van assistent begeleider de benodigde verdieping krijgt en conform veranderende kaders en eisen uitgevoerd kan worden.

Lees verder

Zelfdragende/-sturende teams

Ontwikkeling van het team tot een “zelfdragend/-sturend” team. Duidelijk wordt welke capaciteiten elk teamlid heeft en op welke wijze deze capaciteiten in het ontwikkelen en c.q. functioneren van een “zelfdragend/-sturend” team benut kunnen c.q. moeten worden.

Lees verder

Training Gastouders in het bezit van diploma Helpende Zorg & Welzijn

Hebt u tussen 2010 en 2013 het diploma Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 voor gastouders gehaald? Daarmee kunt u officieel werken in de zorg. Hebt u tijdens dit diplomatraject geen ervaring opgedaan in de zorg? En wilt u wél graag gaan werken in de zorg?

Lees verder

Metaprofiel analyse (MPA)

De Metaprofiel analyse is een instrument dat u kan helpen bij onder andere: • Coaching • Samenwerking- en communicatieproblemen binnen teams • Selectie en werving

Lees verder

Coachende vaardigheden voor leidinggevenden in de thuiszorg en buurtzorg

Binnen de thuis- en buurtzorg worden teams geacht steeds zelfstandiger te werken met steeds minder middelen. Bovendien spelen werkdruk, bezuinigingen en toenemende zorgzwaarte een grote rol. Dat vraagt naast een grotere mate van zelfsturing tussen de teamleden onderling waar het de samenwerking betreft ook een inspirerende, motiverende en effectieve wijze van coaching door de leidinggevende. Daarbij ligt de focus op hoe medewerkers tools aan te bieden om zichzelf te ontplooien en op grond van de benodigde competenties die van belang zijn binnen de extramurale zorgverlening zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen.

Lees verder

Grenzen stellen; grenzen bewaken, o.a. t.a.v. seksuele intimidatie

Een training voor zorgverleners in de thuiszorg.

Lees verder

Coördinatie van zorg

De training heeft als doel de positionering en taakuitoefening van de medewerkers te versterken om op deze wijze de kwaliteit van het professionele gedrag, zowel naar elkaar als naar overige betrokkenen, rondom de zorg van de bewoner te verbeteren. Deze training is bestemd voor verzorgenden (IG).

Lees verder

Omgaan met de gerontopsychiatrische en psychogeriatrische cliënt

Het ontwikkelen van gemeenschappelijke kennis m.b.t. de psychopathologie en in het bijzonder de interactieve vaardigheden ten aanzien van de gerontopsychiatrische en psychiatriche cliënt.

Lees verder

Psychiatrie/Gerontopsychiatrie

Het doel van de cursus is actualiseren van kennis m.b.t. psychiatrische stoornissen en de wijze van omgang bij diverse doelgroepen cliënten.

Lees verder

Vervolg/verdiepingstraining Werkbegeleiding

Professioneel coachen/bieden van werkbegeleiding t.b.v. medewerkers i.o. leerlingen en stagiaires bij complexere begeleidingssituaties.

Lees verder

Werkbegeleiding Basis training

Professioneel coachen, begeleiden van medewerkers i.o., leerlingen en stagiaires.

Lees verder

Omgaan met onbegrepen gedrag /gedragsproblemen bij de psychogeriatrische cliënt.

Deze training biedt u kennis, inspiratie, hulpmiddelen en vaardigheden om meer inzicht in het gedrag van de dementerende cliënt te krijgen en het omgaan daarmee te verbeteren.

Lees verder

Kennistraining Psychiatrie / Gerontopsychiatrie

Het doel van de cursus is actualiseren van de kennis m.b.t. allerhande psychiatrische en gerontopsychiatrische stoornissen en de wijze van omgang bij de desbetreffende doelgroepen cliënten.

Lees verder

Wondverzorging en ACT zwachtelen

Doelstelling: De deelnemers zijn in staat om wondverzorging volgens protocol toe te passen vanuit achterliggende theoretische principes en hebben inzicht in de werking en toepassing van de meest gebruikte wondverbanden. De deelnemers kunnen ACT zwachtelen volgens de CBO methodiek.

Lees verder

Psychiatrische stoornissen bij cliënten met een verstandelijke beperking

Deze cursus biedt kennis en inzicht welke psychiatrische stoornissen er kunnen voorkomen bij uw cliënten.

Lees verder

Coaching in de zorg

Afhankelijk van de desbetreffende branche waarbinnen de medewerker werkzaam is, biedt dit coachingstraject een inhoudelijk op uw werksituatie en individuele omstandigheden toegesneden coaching. Het doel hierbij is op korte termijn uw persoonlijk functioneren binnen uw functie effectiever te maken en uw werksatisfactie te vergroten.

Lees verder

Teambuilding

Deze training heeft tot doel binnen een relatief korte tijd het team stevige prikkels te geven waardoor er een grotere mate van effectief samenwerken gaat ontstaan.

Lees verder

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen

Gegeven de huidige en toekomstige instroom van een nieuwe doelgroep ouderen, waarbij psychiatrische stoornissen in toenemende mate zich zullen voordoen, is het van belang de medewerkers, verzorgenden IG, verpleegkundigen niveau 4 en waar gewenst helpenden niveau 2, actuele kennis aan te bieden op het gebied van de ouderenpsychiatrie. Uitgangspunt daarbij is de kwaliteit van zorg, de benadering en omgang naar de cliënt en de daarmee samenhangende samenwerking te verbeteren.

Lees verder

Kennis hebben van de psychogeriatrie en omgaan met de psychogeriatrische cliënt.

In deze training komen de diverse psychogeriatrische ziektebeelden aan de orde met alle gevolgen van dien met betrekking tot het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren van de cliënt. Op een praktische wijze wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dit niet alleen voor de desbetreffende cliënt heeft, maar ook voor de familieleden en andere betrokkenen.

Lees verder
Deel deze pagina:

Laatste nieuws

Grote opkomst bij de start van ‘duurzaam inburgeren’ van Landstede Harderwijk afgelopen week. Statushoude...

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over landstede ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel gratis: 0800-0245666

Blijf altijd op de hoogte

Blijf Landstede volgen via social media om de laatste updates te ontvangen.